Thursday, February 16, 2006

แตกต่างหลากหลาย คือความงาม


ทำไมการเคลื่อนไหว ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ มีเนื้อหาแตกต่างกันอย่างหลากหลายเหลือเกิน มีทั้งกดดันให้ทักษิณลาออก ไล่ออก ล่าลายมือชื่อ ปฏิรูปการเมือง ฯลฯ (ยังไม่รวมถึงผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหว)
เช่นนี้แล้ว จะสอดคล้องกับ นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว เอเอฟพี ใน "สื่อโลกชี้‘พลังไล่ทักษิณยิ่งขยาย" ความว่า “ถ้าเรามีผู้นำที่สามารถรวมผู้คนเข้ามาเป็นเอกภาพได้ ก็สามารถจะคุกคามรัฐบาลอย่างจริงจัง” เขากล่าว “พวกเขาเพิ่งเริ่มต้นกันเท่านั้น นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น” หรือไม่
แต่ทำไมคุณตรี และยืนยันเห็นด้วยของภัควดี จึงเห็นว่า "ข้อเสนอของ อ.ปณิธาน กลับล้าหลังยิ่ง และหากมีแนวโน้มไปในทางนั้นจริง ก็จะส่งผลบั่นทอนต่อขบวนการ มากกว่าเสริมพลัง"
ในระหว่างกลุ่มการเคลื่อนไหว ที่เห็นต่างกัน ทำไมจึงต้องมีการกล่าวหากัน หรือว่า มีแบบแผนสำเร็จรูปที่เป็นความถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว
ถ้าเช่นนี้แล้ว การเคลื่อนไหวจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้รับชัยชนะได้อย่างไร ขณะเดียวกัน เรานิยามว่า "ชนะ" คืออะไรอีกด้วย??? และเป็นของใครอีกด้วย???
อ้าวมั่วอย่างนี้แล้วจะเดินต่ออย่างไร????

1 Comments:

At 11:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ความแตกต่างหลากหลาย นำไปสู่การก่อตัวใหม่ ๆ อย่างเช่น เสรีไทยในเวปบอร์ด ใช่หรือป่าวว่านี่คือความงาม

 

Post a Comment

<< Home